Mezi častými dotazy zákazníků naší lékárny je problematika předepisování receptů, zejména pak jejich platnost. Předepisování léčivých přípravků je řízeno vyhláškou č. 343/1997. Doba platnosti lékařských předpisů následující:

  • Recept na antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika platí 3 kalendářní dny počínaje dnem jeho vystavení, s výjimkou přípravků k zevnímu použití, které platí 7 dnů.
  • Recept na ostatní léčivé přípravky platí 7 kalendářních dnů počínaje dnem vystavení.
  • Recepty vystaveně lékařskou službou první pomoci platí nejdéle 1 kalendářní den následující po dnu jeho vystavení.
  • Recepty k opakovanému výdeji platí nejdéle 6 měsíců od data vystavení.
  • Ustanovení o době platnosti receptu se vztahuje i na výpis z receptu, doba platnosti výpisu z receptu se počítá ode dne jeho vystavení.
  • Lékaři mají při psaní předpisu povinnost vyznačit symbol I, C či P.
  • Symbol I značí přípravek plně hrazení zdravotní pojišťovnou. C – je částečně hrazen – musíte počítat s doplatkem a P znamená, že léčivo hradí pacient v hotovosti.